Ed. Primària


A l'etapa de Primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Des d'un ambient motivador i de proximitat personal entre tots els membres de la comunitat, enfocam aquesta etapa mitjançant:

Educació en valors

La nostra escola, inspirada en el carisma de les Germanes de la Caritat, fonamenta la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats i la valoració del coneixement per servir els altres.

TIC

Posam els avenços tecnològics al servei de l'educació i preparam els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a utilitzar, comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat.

Llengua anglesa

Potenciam l’ensenyança de la llengua anglesa enfocada en les metotologies Cambridge. El nostre centre és “partner” amb “Cambridge University Press”.

Atenció a la diversitat

Atenem la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge.

Metodologia

Utilitzam una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Sebastià Mascaró Riera
Antoni Gomila Grimalt
Aina Maria Perelló Timoner
Bàrbara Tous Servera
Catalina Caldentey Sansó
Catalina Melis Galmés
Catalina Santandreu Estelrich
Estafania Valero Nicolau
Joan Fullana Oliver
Magdalena Alzamora Ferriol
Maria del Mar Pardo Veny
Sebastiana Maria Duran Bordoy
Sebastià Nadal Santadreu