Ed. Infantil

El segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) és una etapa important per als nins i les nines d'aquestes edats ja que són els primer anys d'escolarització.

En aquesta etapa, ajudam els infants en el seu desenvolupament emocional: a tenir seguretat en ells mateixos, a desenvolupar el sentit de pertinença, l'autoestima i l'autorealització. Els ajudam a saber ser, saber estar i saber fer.

No deixam de banda l’autonomia aprenent hàbits i valors: higiene, ordre, cura d'ells mateixos, relacions socials i reponsabilitats.

Tot això d'una manera global i ensenyant-los a descobrir-se a ells mateixos, a descobrir l’entorn natural i social i a intercomunicar-se.

Treballam les següents àrees curriculars: comunicació i representació de la realitat, creixement en harmonia, descobriment i exploració de l’entorn, religió, música, psicomotricitat i llengua anglesa.

Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil
Andrea Castrillo Calvo
Antònia Cruz Pons
Ariadna Grífol Duran
Catalina Maria Barceló Riera
Francisa Galmés Rosselló
Maria Magdalena Nadal Mesquida