Projecte Educatiu
Projecte educatiu


El Col·legi Sant Vicenç de Paül de Manacor basa el seu projecte educatiu en el respecte vers la pluralitat i promou l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Som una escola que aposta pels valors propis d’una societat democràtica com són la llibertat, la responsabilitat, el respecte i la solidaritat. Formam els nostres alumnes des d’una visió humanista i cristiana on la fe, la cultura i el diàleg configuren un eix fonamental per a l’educació integral de tot l’alumnat.

Som una escola que promou el treball col·laboratiu, l'ensenyança de l'anglès amb la metodologia de Cambridge University Press i que aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació. En conseqüència, cercam que els nostres alumnes assoleixin les competències bàsiques i també l'excel·lència.

La nostra llengua vehicular és el català. L’aprenentatge i la relació que es mantendrà tant en àmbits interns com externs de l’escola serà en aquesta llengua. Potenciam també l'aprenentatge de la llengua castellana com a llengua cooficial de les Illes Balears. Tenim el compromís d’acollir tot alumnat provinent d’altres països i de proporcionar-los una atenció individualitzada per tal que puguin desenvolupar-se en les dues llengües oficials. El nostre centre creu que és molt important l’aprenentatge de les llengües estrangeres i, per aquest motiu, ja s’introdueix la llengua anglesa a partir del primer curs d’Educació Infantil.

Treballam per a la qualitat de l’educació integral dels alumnes, dins un clima càlid i familiar. Tot plegat es concreta en:

· Establir relacions positives i vetllar per un equilibri fisicoemocional.

· Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina i motivació per la feina ben feta.

· El conreu dels valors humans i cristians.

· La convivència, el treball en equip, la disciplina i l’organització en un clima adient per a l’aprenentatge.

· Desenvolupar les habilitats bàsiques com són la lectura, l’escriptura, el càlcul i l’expressió.

· Potenciar el coneixement de la cultura, la geografia i la història.

· Celebrar activitats de pastoral i festes populars.

· Realitzar sortides, acampades i viatges d’estudis amb els infants per tal de conèixer el medi natural que els envolta.

· El foment de la competència de les llengües pròpies i de l’anglès.

· Participar en els programes d’intercanvi d’alumnat dins el marc dels projectes Erasmus+ cofinançats per la Unió Europea.

· Evitar qualsevol tipus de discriminació per raons d’ètnia, gènere, econòmiques, creences…

· Fomentar actituds cooperatives en aquesta societat tan competitiva i diversa.

· Aprofundir en la relació humana i en les tècniques de comunicació per tal d’afavorir l’autonomia de l’alumnat.

· Vincular les activitats i els aprenentatges amb el medi ambient per tal d’aconseguir que l’alumnat conegui i apreciï el seu entorn més proper.

· La implantació d’innovació educativa en els continguts, les metodologies i l’organització.