Ed. Infantil

El segon cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys) és una etapa important per als nins i les nines d'aquestes edats ja que són els primer anys d'escolarització.

En aquesta etapa, ajudam els infants en el seu desenvolupament emocional: a tenir seguretat en ells mateixos, a desenvolupar el sentit de pertinença, l'autoestima i l'autorealització. Els ajudam a saber ser, saber estar i saber fer.

No deixam de banda l’autonomia aprenent hàbits i valors: higiene, ordre, cura d'ells mateixos, relacions socials i reponsabilitats.

Tot això d'una manera global i ensenyant-los a descobrir-se a ells mateixos, a descobrir l’entorn natural i social i a intercomunicar-se.

Treballam les següents àrees curriculars: comunicació i representació de la realitat, creixement en harmonia, descobriment i exploració de l’entorn, religió, música, psicomotricitat i llengua anglesa.

Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil
Andrea Castrillo Calvo
Antònia Cruz Pons
Antònia Jaume Adrover
Ariadna Grífol Duran
Catalina Maria Barceló Riera
Francisa Galmés Rosselló
Maria Magdalena Nadal Mesquida